Видове поведение при децата и формиране на характера

Формирането на характера на едно дете е сложен и многопластов процес, който включва множество фактори и влияния. Основна роля в този процес играят генетичните предпоставки, средата, в която детето расте, и взаимодействията му с близките хора. В тази статия ще разгледаме как се формира характерът на детето, какво е влиянието на семейната среда и основните типове поведение при децата.

Формиране на характера на детето:

Характерът на детето започва да се формира още от най-ранна възраст. Генетиката определя определени предразположения, но семейната среда и възпитанието играят ключова роля в оформянето на личността.

 

Важните фактори включват:

 • Емоционална среда: Децата се учат от емоционалния тон в семейството. Позитивните взаимоотношения между родителите и децата подпомагат развитието на увереност и чувство за сигурност.
 • Родителски стил: Начинът, по който родителите възпитават децата си, значително влияе на тяхното поведение. Балансът между любов и дисциплина е от съществено значение.
 • Изграждане на поведение: Децата имитират поведението на родителите си и другите възрастни около тях. Ако родителите показват уважение, търпение и добра комуникация, детето ще усвои тези качества. Помнете децата не слушат, а гледат!

 

Влиянието на семейната среда:

Семейната среда е основен фактор за формирането на характера на детето. Родителите създават първите социални връзки на детето и задават моделите на поведение. Важно е родителите да създават стабилна и подкрепяща среда, където детето може да изразява своите чувства и да се учи от опита си.

 • Подкрепа и внимание: Децата, които получават достатъчно внимание и подкрепа, развиват здраво самочувствие и увереност.
 • Дисциплина и граници: Установяването на ясни правила и граници помага на децата да разбират какво е приемливо поведение и какво не е.

 

Основни типове поведение при децата:

Детското поведение може да се класифицира в различни категории, като всяка от тях може да разкрива нещо за вътрешния свят на детето. Ето някои от основните типове поведение:

Агресивно поведение: Агресивността може да бъде израз на безсилие, трудност при изразяване на емоциите или несигурност. Тя може да сигнализира за проблеми в комуникацията или емоционалния контрол.

Агресивното поведение при децата включва действия или реакции, които могат да наранят другите физически или емоционално. Това поведение може да варира от вербални изблици и обиди до физически прояви като удряне, бутане или хапане. Агресивността често е признак на вътрешна несигурност  или невъзможност на детето да изрази емоциите си по правилен начин.

Причини за агресивно поведение:

Агресивното поведение може да бъде резултат от различни фактори, включително:

 • Семейна среда: Ако детето е свидетел на агресивно поведение у дома или е обект на насилие, то може да имитира тези модели на поведение.
 • Фрустрация: Неспособността на детето да изрази своите чувства или да се справи с разочарованията може да доведе до агресивни реакции.
 • Неврологични фактори: Някои деца може да имат неврологични или психологични проблеми, които допринасят за агресивното поведение.
 • Социални влияния: Тормозът от връстници, проблеми в училище или липса на социални умения могат да допринесат за агресивността.

 

Пасивно поведение: Пасивността може да означава, че детето се чувства несигурно или потиснато. Това поведение може да е резултат от липса на увереност или страх от отхвърляне.

Пасивното поведение при децата се характеризира с липса на инициатива, отсъствие на участие в социални или физически дейности и избягване на вземане на решения. Децата с пасивно поведение често изглеждат резервирани, тихи и склонни да се подчиняват на желанията на другите, без да изразяват собствените си желания и нужди.

Основни признаци на пасивно поведение включват:

 • Избягване на конфликти: Децата се стараят да избегнат всякакъв вид конфликт, дори ако това означава да потискат собствените си чувства.
 • Липса на самоувереност: Те може да изпитват затруднения да изразяват мнението си или да се включват в нови дейности.
 • Зависимост: Пасивните деца често разчитат на другите за вземане на решения и инициатива.
 • Социална изолация: Те може да избягват социални ситуации и да предпочитат да са сами.

 

Манипулативно поведение:

Манипулиращото поведение при децата се характеризира с използване на хитрост и манипулации, за да постигнат своите цели или желания. Това може да включва използване на сълзи, лъжи, изнудване или игнориране на правилата. Манипулацията често е начин детето да контролира ситуации или хора около себе си, за да получи това, което иска.

Причини за манипулативно поведение

Манипулиращото поведение може да бъде резултат от различни фактори, включително:

 • Липса на ясни граници: Ако правилата и последствията не са последователни, детето може да се опита да манипулира, за да постигне своето.
 • Награди за манипулация: Ако детето е успявало да постигне своето чрез манипулация в миналото, то е научило, че този подход работи.
 • Търсене на внимание: Децата често манипулират, за да привлекат внимание или да получат признание от родителите си.
 • Страх от отказ: Манипулацията може да бъде начин за избягване на разочарование или отказ.

 

Как да се справим с различните поведения:

За да се справим ефективно с различните типове поведение при децата, е важно да разберем корените на тези поведения и да приложим подходящи стратегии:

 

Агресивно поведение:

 • Разбиране на причините

Анализ на ситуацията: Опитайте се да разберете какво предизвиква агресивното поведение. Това може да бъде определена ситуация, човек или емоция.

Диалог: Говорете с детето и го насърчете да изрази как се чувства и защо реагира агресивно.

 • Поставяне на граници

Ясни правила: Установете ясни правила за приемливо поведение и последиците от агресията.

Последователност: Бъдете последователни в прилагането на правилата и последиците.

 • Развитие на емоционална интелигентност

Контролиране на емоции: Научете детето да разпознава и изразява своите емоции по конструктивен начин.

Стратегии за справяне: Предложете алтернативи за справяне с гнева, като дълбоко дишане, броене до десет или рисуване. Важно е детето да има къде да си влага енергията, дали ще е в спорт или други занимания. Винаги му давайте задачи, за да е зает с нещо и по този начин да се чувства полезен.

 • Подкрепа и разбиране

Позитивна подкрепа: Поощрявайте положителното поведение и усилията на детето да се контролира.

Подкрепа при неуспехи: Покажете на детето, че го подкрепяте, дори когато не успее да се справи с гнева си.

Моделиране на поведение: Бъдете пример за детето, като показвате как да се справяте със стреса и конфликти без агресия.

 • Консултация с професионалист

Терапия: Ако агресивното поведение е често и силно изразено, консултация с детски психолог или терапевт може да бъде необходима. Професионалистът може да предложи специализирани стратегии и подкрепа.

 

 

Пасивно поведение:

 • Подкрепа 

Хвалете усилията: Поощрявайте детето за всяка стъпка напред, дори и малка. Признаването на усилията му помага за изграждане на самочувствие.

Обръщайте внимание на постиженията: Помогнете на детето да осъзнае своите успехи и да се гордее с тях.

 • Създаване на сигурна среда

Подкрепа и разбиране: Слушайте детето и му показвайте, че неговите чувства и мнения са важни.

Подкрепа при неуспехи: Помогнете на детето да види неуспехите като част от процеса на учене, а не като край на света.

 • Насърчаване на участие в дейности

Избор на дейности: Нека детето избере дейности, които му харесват и в които се чувства комфортно.

Постепенно включване: Насърчавайте детето постепенно да участва в социални или групови дейности, започвайки с по-малки, по-малко стресиращи задачи.

 • Развитие на социални умения

Ролеви игри: Използвайте ролеви игри за практикуване на социални умения и изразяване на чувства.

Обучение по асертивност: Учете детето да изразява своите желания и нужди по уважителен и уверен начин.

 • Консултация с професионалист

Терапия: Ако пасивното поведение е силно изразено и пречи на ежедневния живот на детето, консултацията с детски психолог може да бъде полезна. Професионалистът може да предложи индивидуализирани стратегии и подкрепа.

 

Манипулативно поведение:

 • Установяване на ясни граници

Ясни правила и последствия: Определете ясни правила за поведението и се придържайте към тях. Обяснете на детето какви ще бъдат последствията от нарушаването на правилата.

Последователност: Бъдете последователни в прилагането на правилата и последствията, за да не давате възможност за манипулация.

 • Разпознаване и адресиране на манипулацията

Идентификация на манипулацията: Бъдете нащрек за признаци на манипулация и ги адресирайте веднага.

Конструктивна реакция: Спокойно обяснете на детето, че разпознавате опита за манипулация и насърчете откровеност и честност.

 • Поощряване на позитивното поведение

Позитивно укрепване: Награждавайте детето за честност и открито поведение. Поощрявайте го, когато то следва правилата и изразява своите желания по конструктивен начин.

Моделиране на поведение: Бъдете пример за детето, като показвате как да се справя с разочарования и конфликти без манипулация.

 • Учене на емоционална интелигентност

Разговори за емоциите: Помогнете на детето да разбира и изразява своите емоции по здравословен начин.

Стратегии за справяне: Учете детето на стратегии за справяне със стреса и разочарованието, като дълбоко дишане или говорене с доверен възрастен.

 • Консултация с професионалист

Терапия: Ако манипулиращото поведение е силно изразено и пречи на социалното или емоционално развитие на детето, консултацията с детски психолог може да бъде полезна. Професионалистът може да предложи индивидуализирани стратегии и подкрепа.

 

Формирането на характера и поведението на детето е процес, който изисква внимание, подкрепа и разбиране от страна на родителите и близките хора. Разбирането на различните типове поведение и подходящите начини за справяне с тях е ключът към здравословното развитие на детето.

ВНИМАНИЕ: Продуктите на тази страница не са предназначени да лекуват, диагностицират и/или предпазват от болести!

Още от Възпитание на децата | Bioexperts

Остани свързан

Абонирай се за Бюлетина